Controversial title defense of Eddie Guerrero as WWF European Champion.